Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на ДМА и ДНА по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Трикоординатна измервателна машина (1 бр.);
Обособена позиция 2: Ръчен измервателен микроскоп (1 бр.);
Обособена позиция 3: Софтуер за индустриален дизайн (1 бр.);
Обособена позиция 4: Софтуер за двуизмерен анализ на криви (1 бр.)”.

Документацията може да изтеглите от тук.

"Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на материали и консумативи по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Задвижващи и управляващи системи и компоненти;
Обособена позиция 2: Стандартни механични и електрически части”.
 
Документацията може да изтеглите от тук.

Фирма „АДТЕХ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0229-C01 по проект „Повишаване на иновационната дейност в "Адтех" ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране”.

eu baner

Фирма „АДТЕХ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0229-C01 по проект „Повишаване на иновационната дейност в "Адтех" ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на иновационната дейност на „АДТЕХ“ ООД. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

1) Повишаване на нивото на иновационна активност чрез инвестиции в научни изследвания и генериране на знания.

2) Създаване на условия за внедряване на иновации.

3) Повишаване на научно-изследователския капацитет и знания.

4) Осигуряване разработването и успешната реализация на жизнеспособна и високо ефикасна услуга.

5) Подкрепа за прилагане на еко иновации.

6) Осигуряване на устойчиви взаимоотношения наука-бизнес, чрез ефективно партньорство

            Партньор по проекта е Технически университет - Габрово.

Общата стойност на проекта е 830 143,32 лв., от които 425 000,01 лв. европейско и 74 999,99 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 23.03.2021г. и е с продължителност 20 месеца.

Обява за работа за длъжност "Главен технолог" - позиция 1

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Главен технолог.

Задължения и отговорности:

 • Участва в анализ на изискванията.
 • Участва в разработване на иновационно задание.
 • Участва в изработване на конструкторска техническа документация за направата на прототипи.
 • Участва в създаване на хардуерната част на продукта.
 • Участва в интеграция на крайните компоненти.
 • Участва в тестове за изправност.
 • Участва в изпитване на прототипа в експлоатационни условия.
 • Участва в синтезиране на резултатите от изпитванията на прототипа.

Обява за работа за длъжност "Главен технолог" - позиция 2

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Главен технолог.

Задължения и отговорности:

 • Участва в анализ на изискванията.
 • Участва в разработване на иновационно задание.
 • Участва в изработване на конструкторска техническа документация за направата на прототипи.
 • Участва в създаване на хардуерната част на продукта.
 • Участва в интеграция на крайните компоненти.
 • Участва в тестове за изправност.
 • Участва в изпитване на прототипа в експлоатационни условия.
 • Участва в синтезиране на резултатите от изпитванията на прототипа.

Обява за работа за длъжност "Главен конструктор" - позиция 1

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Главен конструктор.

Задължения и отговорности:

 • Участва в анализ на изискванията
 • Участва при дефинирането на основни технически характеристики на заданието
 • Участва в разработването на новия продукт съгласно зададените параметри, планираните разходи, материали и съобразно технологията на производство на прототипа на Системата
 • Съставя съответните изчисления и оразмерявания на детайлите от механична гледна точка като резултатите от тези изчисления се прилагат в новата разработка на продукта
 • Оптимизира процесите и създава нови конструкции и решения
 • Контролира качеството на настройване, пренастройване на оборудването
 • Анализира резултатите от тестовете на Прототипа

Обява за работа за длъжност "Главен конструктор" - позиция 2

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Главен конструктор.

Задължения и отговорности:

 • Участва в разработването на новия продукт съгласно зададените параметри, планираните разходи, материали и съобразно технологията на производство на прототипа на Системата
 • Съставя съответните изчисления и оразмерявания на детайлите от механична гледна точка като резултатите от тези изчисления се прилагат в новата разработка на продукта
 • Оптимизира процесите и създава нови конструкции и решения
 • Анализира резултатите от тестовете на Прототипа

Обява за работа за длъжност "Ръководител изследване и технически решения"

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Ръководител изследване и технически решения.

Задължения и отговорности:

 • Ръководи дейността при усвояване на нови, усъвършенстване на съществуващите и/или адаптиране на продукти
 • Възлага и разпределя или фасилитира разпределянето на задачите сред членовете на екипа, като поставя индивидуални и екипни цели
 • Организира и контролира работата на екипа и изпълнението на задачите и целите в срок и според изискванията и спецификациите на проекта
 • Проследява разработването на документи, схеми, графики, визуализации и други материали, свързани с разработването на иновативния продукт
 • Координира процеса и участва в анализ на изискванията
 • Координира процеса и участва в разработване на иновационно задание
 • Координира процеса и участва в изработване на конструкторска техническа документация за направата на прототипи
 • Координира процеса и участва в създаване на хардуерната част на продукта
 • Координира процеса и участва в интеграция на крайните компоненти
 • Координира процеса и участва в тестове за изправност
 • Координира процеса и участва в изпитване на прототипа в експлоатационни условия
 • Координира процеса и участва в синтезиране на резултатите от изпитванията на прототипа

Обява за работа за длъжност "Ръководител, производствени технологии"

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Ръководител, производствени технологии.

Задължения и отговорности:

 • Контролира и участва в анализа на изисквания
 • Участва в разработването на дефинирането на основни технически характеристики на заданието
 • Контролира и участва в тестовете за изправност
 • Контролира и участва в изпитването на прототипа в експлоатационни условия
 • Контролира и участва в анализирането на експерименталните резултати
 • Участва при анализиране на качеството на продукцията
 • Участва при разработване на предложения за усъвършенстване на технологичното равнище