Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на ДМА и ДНА по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Трикоординатна измервателна машина (1 бр.);
Обособена позиция 2: Ръчен измервателен микроскоп (1 бр.);
Обособена позиция 3: Софтуер за индустриален дизайн (1 бр.);
Обособена позиция 4: Софтуер за двуизмерен анализ на криви (1 бр.)”.

Документацията може да изтеглите от тук.