Фирма „АДТЕХ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0229-C01 по проект „Повишаване на иновационната дейност в "Адтех" ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране”.

eu baner

Фирма „АДТЕХ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0229-C01 по проект „Повишаване на иновационната дейност в "Адтех" ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на иновационната дейност на „АДТЕХ“ ООД. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

1) Повишаване на нивото на иновационна активност чрез инвестиции в научни изследвания и генериране на знания.

2) Създаване на условия за внедряване на иновации.

3) Повишаване на научно-изследователския капацитет и знания.

4) Осигуряване разработването и успешната реализация на жизнеспособна и високо ефикасна услуга.

5) Подкрепа за прилагане на еко иновации.

6) Осигуряване на устойчиви взаимоотношения наука-бизнес, чрез ефективно партньорство

            Партньор по проекта е Технически университет - Габрово.

Общата стойност на проекта е 830 143,32 лв., от които 425 000,01 лв. европейско и 74 999,99 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 23.03.2021г. и е с продължителност 20 месеца.