Обява за работа за длъжност "Главен конструктор" - позиция 1

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Главен конструктор.

Задължения и отговорности:

 • Участва в анализ на изискванията
 • Участва при дефинирането на основни технически характеристики на заданието
 • Участва в разработването на новия продукт съгласно зададените параметри, планираните разходи, материали и съобразно технологията на производство на прототипа на Системата
 • Съставя съответните изчисления и оразмерявания на детайлите от механична гледна точка като резултатите от тези изчисления се прилагат в новата разработка на продукта
 • Оптимизира процесите и създава нови конструкции и решения
 • Контролира качеството на настройване, пренастройване на оборудването
 • Анализира резултатите от тестовете на Прототипа

Изисквания:

 • Образование – Висше техническо образование
 • Квалификация – Инженер
 • Професионален опит – минимум 3 години

Предлагаме:

 • Трудов договор - Експертът ще бъде нает за период от 18 месеца в рамките на изпълнение на дейностите по проекта
 • Часова заетост - Експертът ще бъде нает в рамките на изпълнение на дейностите по проекта за 8 часов работен ден
 • Добро възнаграждение
 • Работа в енергичен и мотивиран екип от професионалисти
 • Възможност за придобиване на допълнителен опит в работата при разработване на  продуктовата иновация

Ако това предложение представлява интерес за Вас моля изпратете Вашата автобиография на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 23:59 часа на 16.04.2021г..

Всички данни, предоставени от Вас ще бъдат разгледани конфиденциално в съответствие с изискванията за защита на личните данни и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.